Er staat een wijkwerkplaats in de wijk Steenwijk West. (Kwetsbare)buurtbewoners worden ondersteund door wijkbewoners, vrijwilligers en inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Organisaties die actief in de wijk betrokken zijn, werken samen ten behoeve van wijk bewoners.” Steenwijk-West is een bijzondere wijk. De wijk zit sinds 2009 in een grondige herstructurering. Veel woningen in west zijn dusdanig slecht dat ze gesloopt en vervangen worden. Om dit in goede banen te leiden is in samenspraak met bewoners de Wijkvisie Steenwijk-West 2025 ontwikkeld. Daarin staat beschreven welke blokken vervangen gaan worden en hoe de bewoners daarbij betrokken worden. Naast deze fysieke herstructurering werken we in Steenwijk-West ook aan de sociale ontwikkeling van de wijk. In de wijk werken de sociale partners samen met de bewoners, de wijkvereniging en het wijkcentrum om niet alleen een mooie wijk te bouwen, maar ook een sociaal krachtige wijk. Steenwijk-West kenmerkt zich door het grote aantal sociale huurwoningen. Maar ook door, het in verhouding hoge aantal beschermd wonen locaties en ambulant begeleide bewoners. Dit legt een hoge druk op sociale ondersteuning in de wijk. Gelukkig is een en ander dusdanig goed georganiseerd dat het een prettige wijk is om te wonen.

De Wijkwerkplaats
De Wijkvereniging Steenwijk-West signaleert dat er veel vragen zijn van kwetsbare buurtbewoners die ondersteuning nodig hebben met kleine klussen in en rondom hun huis. Het idee is ontstaan om een Wijkwerkplaats op te richten. De Wijkwerkplaats is een plek waar de (kwetsbare)wijkbewoner, ondersteuning kan krijgen bij het aanpakken van kleine klussen in en om huis, waar men met ondersteuning klussen kan uitvoeren waar hij thuis de ruimte, het gereedschap of de kennis niet voor heeft, waar bewoners gereedschap kunnen lenen die ze zelf niet bezitten, waar men hulp kan krijgen bij het invullen van formulieren en het op orde krijgen van financiën. “Met de Wijkwerkplaats Steenwijk-West willen we een bijdrage leveren aan het langer kunnen blijven wonen in de wijk Steenwijk West. Ook willen we werken aan een wijk waar iedereen zich welkom voelt, de hulp kan krijgen die hij nodig heeft en een zinvolle bijdrage kan leveren als hij daar toe in staat is.”

Doelen van de Wijkwerkplaats:
• Het activeren van kwetsbare bewoners om een rol van betekenis te kunnen vervullen in de maatschappij en zo actief te kunnen participeren.
• Kwetsbare bewoners met beperking te socialiseren en activeren. Het doorbreken of tegengaan van eenzaamheid, uitbreiden netwerk het opbouwen van    steunnetwerk en oefenen met sociaal gedrag.
• Bewoners betrekken bij de wijk en de mogelijkheid bieden lang in de wijk te kunnen blijven wonen.
• Vrijwilligers een zinvolle plek te geven, waar zij kunnen werken aan het ontwikkelen van hun talenten
• De afstand tussen kwetsbare en niet kwetsbare bewoners verkleinen door ze met elkaar in contact te brengen.

Samenwerkingspartners in de Wijk
Steenwijk-West is een wijk waar veel samengewerkt wordt. Niet alleen bewoners onderling weten elkaar te vinden, ook organisaties werken nauw samen met bewoners en onderling. De intensieve wijkaanpak werpt zijn vruchten af. Er is een grote mate van onderlinge betrokkenheid.

Onderstaande partners uit de wijk maken samen een succes van de Wijkwerkplaats Steenwijk-West:

Wijkvereniging Steenwijk West
De wijkvereniging Steenwijk-West is een actieve vereniging die veel energie steekt in het behartigen van de belangen van alle wijkbewoners en de leefbaarheid en het aanzien van de wijk. Onder meer de sociale ontwikkeling, milieu, veiligheid, speelvoorzieningen en (ontwikkeling van) groen in wijk zijn belangrijke aandachtspunten. De wijkvereniging is nauw betrokken bij de Wijkvisie. Samen met de gemeente Steenwijkerland en woningcorporatie Woonconcept werken ze hard aan de fysieke en sociale ontwikkeling van de wijk. De Wijkvereniging is vanwege de vaste waarde (al 40 jaar) in de wijk de verbindende factor m.b.t. de Wijkwerkplaats.

Het Plusteam
In Steenwijk West is het Plusteam al jaren actief. Het Plusteam is een initiatief van: de Noordwest Groep, woningcorporatie Woonconcept en de Gemeente Steenwijkerland. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vinden er een plek, komen weer in een werkritme met als doel doorstromen naar regulier werk of dagbesteding/vrijwilligerswerk. Het Plusteam heeft een werkplaats in Steenwijk-West hier worden fietsen opgeknapt. Ook doen ze kleine schildersklusjes (ANWB info bordjes restaureren, springpalen voor manege schilderen, meubels maken). Lichte timmerwerkzaamheden behoren ook tot de mogelijkheden. In de buitendienst ontdoen zij de wijken, plantsoenen, parken, waterkanten en speel en hangplekken van zwerfvuil. Onderhouden ze de tuinen van leegstaande (sloop) woningen en zorgen ze ervoor dat de achterpaden bladvrij zijn en verwijderen eventueel overhangend groen. Bij sneeuw/gladheid wordt er geruimd/gestrooid bij wooncomplexen, ed.

Woningcorporatie Woonconcept
Woonconcept is als woningcorporatie actief op het gebied van huisvesting. Zij verhuren en beheren 12.500 woningen, garages en bedrijfspanden in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland. Woonconcept levert een belangrijke bijdrage aan de Wijkwerkplaats. Ze stellen het pand aan de Paul Krugerstraat beschikbaar en leveren klussen aan die door de medewerkers uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan achterpaden onderhoud, zwerfvuil opruimen en assisteren bij bijvoorbeeld het aanleggen van erfafscheidingen. Voor Woonconcept wordt de leefbaarheid bevorderd door de inzet van de Wijkwerkplaats, voor de medewerkers van de Wijkwerkplaats komen er zinvolle klussen beschikbaar. Een win – win situatie dus.

De Wijkwerkplaats doet additionele taken in de wijk. Het is een leer- ervaringsplek en een plek die voor verbinding tussen bewoners en de aanwezige (zorg)partners in de wijk zorgt. Het doel is de kwetsbare bewoner te helpen. De grenzen liggen dus ook bij deze bewoner. Vraag is dan natuurlijk: wat en wie is kwetsbaar? Het antwoord hierop is niet zwart/wit. Soms kunnen mensen het zelf even niet, soms fysiek, soms psychisch. We zullen moeten vertrouwen op ons gevoel. We voeren kleine klussen uit, of assisteren bewoners die het (even) niet zelf kunnen bij het uitvoeren van klussen. We proberen de bewoners altijd in hun kracht te zetten door ze te betrekken bij de uitvoering.

Wat doen we niet?
Wat we niet doen is werkzaamheden die mensen zelf wel kunnen doen of waarvoor voldoende financiële draagkracht is om hier een bedrijf voor in te huren. Maar ook geen werk die de grens van de helpende hand overschrijd. (Bijvoorbeeld het compleet inrichten van een tuin i.p.v. het overzichtelijk maken zodat de bewoner het zelf weer kan bijhouden).

Wie kan werken bij de Wijkwerkplaats?
Het project is bedoeld voor alle inwoners van Steenwijk-West Dit kunnen bewoners zijn met een dagbestedingsindicatie, bewoners die vanuit de Participatiewet een bijdrage moeten leveren, bewoners die vrijwilligerswerk willen doen, bewoners die opzoek zijn naar zinvolle dagbesteding en iets willen bijdragen aan het sociale klimaat in hun wijk. Bewoners uit Steenwijk-West kunnen er terecht met vragen, ideeën, klussen, ze kunnen hulp krijgen en hulp bieden, de Wijkwerkplaats stimuleert het samen werken aan een sterke wijk. Naast werk bij de Wijkwerkplaats kunnen bewoners ook actief meedoen bij één van de Wijksmoestuinen die Steenwijk-West rijk is.

Klussen en hulp zijn niet volledig gratis. Er wordt een minimale bijdrage gevraagd. Fietsonderhoud zoals banden vervangen kan tegen kostprijs. Hulp rond huis gaat in goed overleg en met opgave van de verwachte kosten. Mochten deze tarieven een probleem zijn voor bewoners, dan kunnen we in overleg kijken hoe we de klus toch kunnen realiseren. Kortom het doel kwetsbare bewoners helpen mag niet ondergeschikt zijn aan inkomsten genereren.

FACEBOOK WIJKWERKPLAATS

Wijkwerkplaats Steenwijk-West
Paul Krugerstraat 34a
8331 SK Steenwijk

E-mail : wijkwerkplaats@steenwijkwest.nl